Download als PDF

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AG”) zijn van toepassing op u als gebruiker van het open dataportaal. Het doel van dit document is om u te informeren over uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de functionaliteiten die via het open dataportaal worden aangeboden.

Door gebruik van het open dataportaal gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Het Departement Werk en Sociale Economie (hierna “DWSE”) behoudt zich het recht voor om deze AG op elk moment bij te werken en te wijzigen. Gebruikers die toegang hebben tot het open dataportaal zijn gebonden aan de versie van de AG die op het moment van de toegang tot is gepubliceerd.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker heeft het recht om de op het open dataportaal ter beschikking gestelde data te raadplegen en te hergebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, conform de voorwaarden die in deze AG worden uiteengezet.

In het kader van het gebruik van het open dataportaal verbindt de gebruiker zich ertoe de openbare orde en goede zeden niet te schenden, de bestaande wet- en regelgeving na te leven en de rechten van derden en de bepalingen van deze AG te respecteren.

Bij gebruik van de op het open dataportaal ter beschikking gestelde datasets zal de gebruiker strikt voldoen aan de voorwaarden van de open of private licentie, of de licentie die overeenkomt met de dataset waartoe toegang wordt verkregen via het open dataportaal. Elke gebruiker moet de toepasselijke licentie voor elke dataset bekijken alvorens gegevens te downloaden of te extraheren.

Onder private licentie wordt verstaan: de specifieke licentie die van toepassing is op datasets die door DWSE worden gepubliceerd op het open dataportaal, waarvan de voorwaarden worden gespecificeerd door DWSE en worden gepubliceerd aan gebruikers.

Onder open licentie wordt verstaan: het type licentie dat van toepassing is op datasets die zijn gepubliceerd in de publieke ruimte van het OpenDataSoft-platform en toegankelijk zijn voor gebruikers, zonder beperking.

  • datasets gepubliceerd door DWSE onder de licentie 'Vlaamse modellicentie hergebruik' verlenen de gebruiker een royalty-vrij, niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend recht van toegang en gebruik. Het gebruiksrecht omvat onder andere: reproductie, hergebruik, publicatie, verspreiding, aanpassing, wijziging, extractie en exploitatie van datasets.
  • datasets, met name documenten, video en beeldmateriaal, gepubliceerd in de publieke ruimte onder restrictieve licenties en bepaalde Creative Commons licenties, verlenen de begunstigden een gebruiksrecht van datasets dat is vastgelegd in de betrokken licentie.

De gebruiker dient steeds te verwijzen naar de bronnen van datasets wanneer hij deze geheel of gedeeltelijk hergebruikt.

De extractie door permanente of tijdelijke overdracht van alle of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van het open dataportaal, met welke middelen en op welke manier dan ook is verboden, tenzij de gebruiker deze extractie uitvoert in overeenstemming met de voorwaarden van een geldige licentie verleend door OpenDataSoft of DWSE.

Het hergebruik, door het aan het publiek beschikbaar stellen van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van het open dataportaal, is verboden, op welke wijze dan ook, tenzij gebruiker handelt in overeenstemming met de voorwaarden van een geldige licentie verleend door OpenDataSoft of DWSE.

De gebruiker richt alle berichten, kennisgevingen en mededelingen schriftelijk aan DWSE via het e-mailadres: data.wse@vlaanderen.be.

VERPLICHTINGEN VAN DWSE

In het kader van de terbeschikkingstelling van het open dataportaal zal DWSE:

  • alle toepasselijke wet- en regelgeving strikt naleven;
  • geen inbreuk maken op de rechten van derden, en met name de intellectuele eigendomsrechten van derden, op het moment van het opzetten, verspreiden of manipuleren van datasets op het OpenDataSoft-platform;
  • alle redelijke inspanningen leveren om de geldigheid, nauwkeurigheid en volledigheid en de beschikbaarheid van de datasets op het open dataportaal te waarborgen.

VERPLICHTINGEN OPENDATASOFT

Als hostingprovider verbindt OpenDataSoft zich ertoe om alle inhoud die duidelijk onwettig is, onmiddellijk te verwijderen zodra hij hiervan op de hoogte is. OpenDataSoft kan inhoud zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken in verband met illegale inhoud, wanneer de inhoud de diensten kan verstoren of bedreigen.

De voorafgaande kennisgeving van duidelijk ongeoorloofde inhoud kan worden gericht aan contact@OpenDataSoft.com.

AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker is als enige en uitsluitend aansprakelijk voor zijn gebruik van de datasets, en meer in het algemeen van alle inhoud die op het open dataportaal wordt gepubliceerd.

DWSE is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van alle of een deel van de datasets of inhoud gepubliceerd op het open dataportaal.

OpenDataSoft is niet aansprakelijk voor sites van derden of het open dataportaal gemaakt door DWSE, waartoe gebruikers toegang hebben via het OpenDataSoft-platform.

Gebruikers erkennen dat zowel DWSE als OpenDataSoft de geldigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de datasets of andere inhoud die door DWSE via hun open dataportaal of via de openbare ruimte wordt verspreid, niet kunnen garanderen.

DWSE is als enige aansprakelijk voor de datasets, inhoud en diensten die zij gebruikers aanbieden via het OpenDataSoft-platform.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Opendatasoft-platform en al zijn componenten zijn de exclusieve eigendom van OpenDataSoft.

De open dataportaal gepubliceerde gegevens zijn eigendom van DWSE, met uitzondering van gegevens zoals merken, logo's, slogans, grafische elementen, foto's, animaties, video's, software, databases en teksten gemaakt, gepubliceerd of opgenomen door OpenDataSoft, die de exclusieve eigendom zijn van OpenDataSoft en niet kunnen worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OpenDataSoft, op straffe van gerechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van het OpenDataSoft-platform, van het open dataportaal of zijn componenten, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OpenDataSoft of, in voorkomend geval, van DWSE, met betrekking tot datasets die door hun acties worden verspreid, is ten strengste verboden.