Download als PDF

PRIVACYVERKLARING DATAPORTAAL

Privacyverklaring: beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Het Departement Werk en Sociale Economie (hierna: DWSE) respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring 'Open dataportaal' is beperkt tot de gegevensverwerking uitgevoerd door DWSE als onderdeel van het beheer van het open dataportaal.

De algemene privacyverklaring van DWSE is te vinden op de website.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

DWSE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het DWSE door te mailen naar dpo.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). U kunt ook terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

OpenDataSoft treedt op als verwerker en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het DWSE.

GEGEVENSVERZAMELING & VERWERKING

DWSE verzamelt uw persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • wanneer u het open dataportaal bezoekt;
 • wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten die op het open dataportaal worden aangeboden;
 • wanneer u uitwisselingen aangaat met DWSE of met andere gebruikers van het open dataportaal;

De gegevens die door DWSE 'kunnen' worden verzameld en verwerkt zijn al de volgende:

 • gegevens ter identificatie (voornaam, achternaam, e-mailadressen);
 • beheer & login gegevens van elk account dewelke door de geregistreerde gebruikers in het open data portaal zijn aangemaakt (identificatie, wachtwoorden, API-sleutels);
 • gegevens met betrekking tot de opvolging van commerciële relaties: informatieverzoeken en historiek van uitwisselingen met DWSE;

DOELEINDEN VAN VERWERKING

Uw gegevens worden door DWSE verwerkt voor volgende doeleinden:

 • de goede werking en voortdurende verbetering van het open dataportaal en zijn functionaliteiten;
 • het verzenden van nieuwsbrieven indien u bent geabonneerd op te volgen datasets;
 • het beheer en opvolging van de klantrelatie met gebruikers van het open dataportaal;
 • het beheer van verzoeken betreffende de uitoefening van uw rechten;
 • het bijhouden van statistieken om de werking van het open dataportaal en de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren;

TOESTEMMING

Door aan DWSE uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de hierboven vermelde gegevens door DWSE worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden die hierboven worden beschreven.

Als gebruiker van het open dataportaal stemt u ermee in dat uw connectiegegevens met het open dataportaal worden verzameld om uw navigatie te vergemakkelijken.

GEGEVENSONTVANGERS

Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld, uitgewisseld, verkocht of verhuurd aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

DUUR VAN GEGEVENSBEWARING

DWSE probeert ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Dit zal de termijn van 5 jaar niet overschrijden.

Gegevens die het bewijs leveren van een recht of contract of gegevens die worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen echter worden bewaard in overeenstemming met de verjaringstermijnen van de toepasselijke wetgeving.

UW RECHTEN

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo.wse@vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u eveneens contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres dpo.wse@vlaanderen.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.